Skapa ett scenario
Instruktioner för hur du skapar ett scenario med hjälp av vår officiella mall.

1 Introduktion

Denna dokumentation skrevs som vägledning för att skapa scenarion till Arma Sweden med hjälp av Eden (Eden 3D Editor, även känt som 3den) i Arma 3. Syftet är inte att lära dig hur du använder Eden, utan att upplysa dig om våra interna funktioner som vi använder i Arma Sweden. Följande instruktioner är baserade på våra utvecklingsresurser.
En rekommendation är att gå igenom dessa instruktioner en gång innan du påbörjar ditt scenariobygge, och en gång när du är klar, för att vara säker på att du inte har glömt något.
Vid frågor eller förslag, kontakta SageNTitled.

2 Förberedelser

För att kunna följa dessa instruktioner så behöver du använda vår scenariomall. Skapa först ett nytt scenario på valfri terräng och spara den i Eden för att generera en mapp. För därefter över filerna från scenariomallen till din scenariomapp. Din scenariomapp hittar du i din missions-mapp som ligger i din profilmapp.
Din profilmapp har vanligtvis denna filsökväg: ...\Documents\Arma 3 - Other Profiles\DittNamn
ZGM-mallen har också en mission.sqm-fil som innehåller rolluppsättning och Zeus-roller. Om du redan har börjat bygga på ditt scenario så ska du inte skriva över din fil. Skapa i stället ett nytt scenario med ZGM-mallen och kopiera över allt direkt i Eden.

3 Roller

Våra roller kommer färdigkonfigurerade med all utrustning som vi behöver under ett normalt uppdrag. Rollerna är även konfigurerade på ett sätt så att de inte är beroende av funktionella mods, så som TFAR och ACE. Det gör ditt scenario mycket mer flexibelt, i fall du exempelvis vill ladda upp det på Workshop där många spelar utan sådana mods.
Om du använder ZGM-mallen så finns rollerna redan inbyggt i scenariot. Detta är för att man i Zeus vanligtvis väljer utrustning i respawn-menyn i stället för lobbyn.

3.1 Importera

Om du vill nyttja våra färdigkonfigurerade roller så kan du ladda ner dem från våra resurser. För att kunna använda dem behöver du importera dem till din Arma 3-profil. Det gör du genom att lägga in roll-mapparna i compositions-mappen som du hittar i din profilmapp. Om den inte finns så kan du skapa en mapp med namnet "compositions".
Mappen compositions får endast innehålla roller. Rollerna är de mapparna som är döpta efter roller, exempelvis [ASE] [W] Ammo Bearer. Inga undermappar är tillåtna.
Rollerna är inte bundna till scenariot, så du kan lägga in allihopa och använda dem på fler scenarion.

3.2 Placera ut

I Eden hittar du rollerna i högerpanelen under Assets > Groups > Compositions (bild 3.1). Du placerar ut dem precis som du placerar ut vanliga soldater. Se bilaga A för beskrivning av roller.
Bild 3.1 - Rollerna som ligger under compositions.

4 Respawn

Om du skapar ett 1-life-scenario eller använder ZGM-mallen så kan du ignorera denna sektion.
Mallen innehåller ett eget respawn-script som inkluderar saker som åskådning, respawn i vågor, valbar respawntid m.m. I början av scenariot bör det finnas minst en respawn-punkt, vilket är startpunkten. En respawn-punkt skapar du genom att lägga ut en markör med namnet respawn_west. Förslagsvis en tom markör (bild 4.1).
Bild 4.1 - En tom markör i höger sidpanel.
Om du vill skapa fler respawn-punkter längre fram i spelet så behöver du skapa markörer med ett ökat nummer. Nästa respawn-markör heter alltså respawn_west2. Detta kan du göra dynamiskt på följande sätt:
 1. 1.
  Placera ut en ny osynlig markör som referens till den nya respawn-punkten, med namnet res2 (för ytterligare, öka till 3, 4, o.s.v.).
 2. 2.
  Placera ut en trigger som aktiveras när du vill att din respawn-punkt ska aktiveras. I init-fältet skriver du in följande kod (se till att byta ut namn till namnet på respawn-punkten som ska synas för spelarna):
1
_marker = createMarker ["respawn_west2", (getMarkerPos "res2")];
2
"respawn_west2" setMarkerText "namn";
Copied!
För att ta bort respawn-punkter så tar du helt enkelt bort markören. Det kan du göra m.h.a. deleteMarker-funktionen.

5 Inställningar i Eden

För att scenariot ska presenteras på rätt sätt så måste du göra några inställningar i Eden. Börja med att gå till Attributes > General för att få upp "General"-fönstret (bild 5.1). Här finns det tre fält som du måste fylla.
Title: Titeln på ditt scenario. Vi följer formatet <SPELTYP> <MAX ANTAL SPELARE> <Scenarionamn> (Exempel: COOP 25 Guacamole). Author: Ditt alias som du använder i Arma Sweden. Text: En kort sammanfattning för ditt scenario. Texten syns i scenariolistan där du väljer scenario.
Bild 5.1 - "General"-fönstret i Eden.
Gå sedan till Attributes > Performance för att få upp "Multiplayer"-fönstret. Här är det endast ett fält som du bör fylla.
Summary: Som sammanfattningen i "General"-fönstret, men ännu kortare. Denna syns högst upp i lobbyn på en enkel rad med text.
Bild 5.2 - "Multiplayer"-fönstret i Eden.

6 Filer

Med mallen medföljer en del filer. Det mesta av innehållet behöver du inte bry dig om, men här förklaras de saker som du kan redigera.

6.1 description.ext

Filen description.ext innehåller information och inställningar för scenariot. Se denna sida för mer information om description.ext. Det enda du måste ändra är informationssektionen (se nästa rubrik). Resten av inställningarna är förinställda, men du kan ändra på dem om du vill anpassa mallen till din typ av scenario.

6.1.1 Information

1
author = "Unknown of Arma Sweden";
2
onLoadName = "Template";
3
onLoadMission = "Template for scenarios by Arma Sweden.";
4
//overviewPicture = "pictures\overviewPicture.jpg";
5
//loadScreen = "pictures\loadScreen.jpg";
6
7
class header{
8
gametype = COOP;
9
minPlayers = 1;
10
maxPlayers = 10;
11
}
Copied!
 • author: Ändra till ditt egna användarnamn.
 • onLoadName: Namnet på ditt scenario. Visas när scenariot laddar (efter lobbyn). Håll namnet så kort som möjligt (ca 25 bokstäver) eftersom längre namn klipps av.
 • onLoadMission: Text som visas när scenariot laddar. Kan vara en beskrivning, tips eller annan fakta om ditt scenario. Håll texten väldigt kort, då den endast visas under ett par sekunder.
 • overviewPicture: Bild som visas i lobbyn. Används ej då den är buggad.
 • loadScreen: Bild som visas när scenario laddas (efter lobbyn). Lägg in en bild med namnet "loadScreen.jpg" i mappen pictures och ta bort kommentarssymbolerna (//) framför raden. Se rubrik 6.3 för mer information.
 • gametype: Speltyp på scenario. Du kan se möjliga val här. Vi använder vanligtvis COOP och ZGM.
 • minPlayers: Det minimala antalet spelare för att scenariot ska starta.
 • maxPlayers: Maximala antalet spelare.

6.1.2 Respawn

1
respawn = 3;
2
respawnDelay = 30;
3
respawnVehicleDelay = 900;
4
respawnDialog = 0;
5
respawnTemplates[] = {"CustomSpectator", "CustomWave", "MenuPosition"};
6
respawnOnStart = 1;
Copied!
 • respawn: Typ av respawn. Du kan se möjliga val här. Vi använder vanligtvis 0 eller 3. Använd 0 för 1-life-scenarion.
 • respawnDelay: Tiden spelare måste vänta för att få respawna.
 • respawnVehicleDelay: Tiden det tar för fordon att respawna, om denna funktionalitet används i ditt scenario.
 • respawnDialog: Visar poänglista för döda spelare. Vi väljer att köra utan för att inte uppmuntra en tävlingsmiljö.
 • respawnTemplates: Olika mallar för hur respawn ska fungera. Rör ej om du inte vet hur de fungerar.
 • respawnOnStart: Bestämmer om spelare ska hamna i respawn-menyn eller direkt i spelvärlden när scenariot startar. Låt den vara på 1 om du vill ha fler spawn-platser i början. Ändra till 0 om spelare inte ska kunna välja startposition.

6.1.3 Övriga inställningar

1
disabledAI = 1;
2
joinUnassigned = 1;
3
enableDebugConsole = 1;
Copied!
 • disabledAI: Bestämmer om AI ska kunna placeras ut i lobbyn.
 • joinUnassigned: Bestämmer om spelare automatiskt blir placerade i lobbyn när de joinar.
 • enableDebugConsole: Tillåter admin att använda konsolen för att köra scripts och annat. Användbart när du testar ditt egna scenario, eller om det händer något under spelet som måste lösas.

6.1.4 CfgDebriefing

Klasserna i CfgDebriefing beskriver hur det ser ut när scenariot avslutas. En klass ser ut så här:
1
class win
2
{
3
title = "Mission completed";
4
subtitle = "All tasks completed";
5
description = "You completed all your tasks. Thanks for playing.";
6
pictureBackground = "";
7
picture = "b_inf";
8
pictureColor[] = {0.0,0.3,0.6,1};
9
};
Copied!
Denna sida förklarar vad de olika raderna gör. Dessa avslut anropas med hjälp av följande kommando, exempelvis i en trigger:
1
if (!isDedicated) then {"win" call BIS_fnc_endMission;};
Copied!
Ditt scenario kan ha flera olika slut. Skapa fler klasser med olika namn och välj vilken du vill anropa beroende på hur scenariot utspelas.

6.2 init.sqf

Den enda viktiga delen i denna fil är briefing-sektionen.
1
player createDiaryRecord["Diary", ["Resources", ""]];
2
player createDiaryRecord["Diary", ["Execution", ""]];
3
player createDiaryRecord["Diary", ["Mission", ""]];
4
player createDiaryRecord["Diary", ["Situation", ""]];
Copied!
Här skriver du din utförliga scenariobeskrivning. I mallen finns fält för Situation, Mission, Execution och Resources, men du kan såklart ta bort och lägga till dina egna. Texten skrivs innanför de sista citationstecknena, på följande sätt:
1
player createDiaryRecord["Diary", ["Situation", "Detta är min text"]];
Copied!
Fälten visas i omvänd ordning i spelet. Koden ovanför resulterar alltså i bilden nedanför (6.2.1).
Bild 6.2.1 - Så här ser vår briefing ut i spelet.

6.3 cba_settings.sqf

I denna fil ligger vissa viktiga inställningar för de modifikationer som vi använder.
 • ace_medical_treatment_locationPAK: Bestämmer var PAK (personal aid kit) kan användas.
 • TFAR_giveLongRangeRadioToGroupLeaders: Gör så att gruppchefer automatiskt tilldelas långvågsradio. I detta fall räknas man också som gruppchef om man spawnar in ensam i en grupp.
 • TFAR_setting_DefaultRadio_Backpack_west: Standardlångvågsradio.
 • TFAR_setting_DefaultRadio_Personal_West: Standardradio för gruppchefer.
 • TFAR_setting_DefaultRadio_Rifleman_West: Standardradio för soldater.

6.4 Bilder

I mallen finns en mapp som heter pictures. Här lägger du in de bilder du har tagit för scenariot. Tänk på att bilder tar mycket plats, och att vi har en storleksgräns på 5 MB för scenariofilen. Komprimera bilderna så mycket du kan.
För att använda en loadScreen-bild behöver du lägga in en bild med bildformatet 2:1. Förslag på storlek är 2048 x 1024 px.
Dra ner på bildkvalitén för loadScreen-bilden för att spara på plats. Bilden är väldigt liten när den visas i Arma 3, så detaljer syns inte. Rekommenderad filstorlek är ca 200 KB.
Om du vill ladda upp ditt scenario på Steam Workshop så är det nästan ett måste att ha en fin omslagsbild för att locka till sig spelare. Storleken på denna bild bör vara 1920 x 1080 px. Bilden behöver inte ligga bland scenario-filerna, utan laddas upp när du publicerar scenariot på Steam Workshop i Eden.

6.5 Övriga filer

I respawn-mappen finns en fil som heter respawnLoadouts.sqf. Här sker all den automatiska tilldelningen av utrustning till rollerna (bilaga A), som är baserad på vilka mods som används. Om du vill modifiera rollerna på något sätt så ändrar du grundutrustningen i Eden (högerklicka på soldaten och välj "Edit Loadout") och tillägsutrustningen i respawnLoadouts.sqf.

Bilagor

Bilaga A: Beskrivning av roller

Alla roller finns i skogs- (W), sand- (D), och vinterutförande (S). Samtliga roller blir tilldelade följande standardutrustning:
 • En gul och en blå ljuspinne.
 • Två spräng- och två rökhandgranater.
 • Buntband.
 • Ficklampa och kartverktyg.
 • Mörkerglasögon.
 • Sjukvårdsutrustning.
 • IR-granat och IR-sändare.
 • MicroDAGR.
Namn
Beskrivning
Ammo Bearer
Bär på ammunition till Ak 4, Ak 5 och Ksp 90.
Asst. AT (MAAWS)
Bär på granater till GRG.
Asst. Autorifleman
Bär på ammunition till Ksp 90.
Asst. Heavy Gunner
Bär på ammunition till Ksp 58.
Autorifleman
Utrustad med Ksp 90. Har hörselkåpor.
Combat Life Saver
Utrustad med fler rökhandgranater i stället för spränghandgranater. Bär på all sjukvårdsutrustning som behövs under ett vanligt uppdrag. Kan vårda andra soldater effektivt.
Crewman
Fordonsbesättning. Utrustad med Ak 5D. Har hörselkåpor.
Engineer
Bär på sprängdeg av olika typer och annan specialutrustning så som avbitartång, detonator, mindetektor, sprayburkar och andra verktyg. Kan reparera fordon och desarmera minor effektivt.
Grenadier
Utrustad med Ak 5 med granattillsats.
Heavy Gunner
Utrustad med Ksp 58. Assisterande roll rekommenderas starkt då denna inte bär mycket ammunition.
Helicopter Crewman
Helikopterbesättning. Utrustad med Ak 5D.
Helicopter Crewman (Engineer)
Helikopterbesättning utbildad som ingenjör. Utrustad med Ak 5D.
Helicopter Crewman (Medic)
Helikopterbesättning utbildad som sjukvårdare. Utrustad med Ak 5D.
Helicopter Pilot
Helikopterpilot. Utrustad med Pistol 88.
JTAC
Utrustad med avståndsmätare.
Marksman
Utrustad med Ak 4 och kraftigare sikte.
Officer
Utrustad med basker i stället för hjälm, så att han kan tänka bättre.
Radio Operator
Bär på Radio 180. Hjälper gruppchefen med kommunikation mellan enheter.
Rifleman
En helt vanlig snubbe med gevär.
Rifleman (M136)
Utrustad med p-skott. Kan slå ut fordon på kort avstånd.
Rifleman (MAAWS)
Utrustad med GRG. Kan slå ut fordon på mellanlångt avstånd.
Rifleman (NLAW)
Utrustad med Robot 57. Kan slå ut fordon på långt avstånd.
Sharpshooter
Utrustad med Psg 90. Använder ACE Advanced Ballistics.
Sniper
Utrustad med Ag 90. Använder ACE Advanced Ballistics.
Spotter
Utrustad med avståndsmätare och verktyg för att hjälpa prickskytten med att beräkna skottparametrar.
Squad Leader
Utrustad med Radio 180 och markeringsrök.
Fixed Wing Pilot
Utrustad med Pistol 88. Kan flyga, förhoppningsvis.
Last modified 1yr ago